بيمارى هاى مربوط به وضو

بيمارى هاى مربوط به وضو

خارج شدن بول يا مدفوع بدون اختيار

631. اينجانب بر اثر بيمارى، بول و مدفوعم بدون اختيار خارج مى گردد و با توجّه به اين كه هيچ گونه احساسى ندارم تا بفهمم چه موقع خارج مى شود، آيا مى توانم با يك وضو دو نماز بخوانم يا بايد قبل از نماز دوّم تفحّص كنم؟

ج. قبل از نماز بايد تفحّص كنيد.

وضوى شخص مبتلا به سينوزيت

632. شخصى كه سينوزيت دارد و استعمال آب سرد برايش ضرر دارد با توجه به اين كه بعضى ها معتقدند وضو با آب گرم ضررى ندارد، آيا بايد تيمم كند يا وضو بگيرد؟

ج. در صورتى كه آب گرم براى او ضررى ندارد بايد با آب گرم وضو بگيرد.

به همراه داشتن كيسه ادار و مدفوع در نماز

633. همراه داشتن كيسه ادرار ـ كه معمولاً نجس است ـ در هنگام نماز چه حكمى دارد؟ و اگر در بين نماز مدفوع يا ادرار بى اختيار خارج شود و كيسه پاك را نجس كند، نماز چه حكمى پيدا مى كند؟

ج. احتياط واجب آن است كه پيش از هر نماز مخرج بول و كيسه اى كه نجس شده را آب بكشد يا عوض كند. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله ى 318 رساله رجوع شود.)

وضوى شخصى كه مدفوعش را در كيسه مى ريزد

634. وضو و غسل و نماز شخصى كه مدفوعش به كيسه مى ريزد چگونه است؟

ج. به مسأله ى 312 الى 320 و نيز مسأله ى 378 رساله رجوع شود.

عدم توانايى در برطرف كردن نجاست

635. شخصى نمى تواند نجاست را از خود برطرف كند (به علت معلوليت در بيمارستان و پرستارها هم همكارى ندارند) حال با توجه به اين كه نجاست هم زياد است، در مورد وضو و نماز چه بايد بكند؟

ج. هر مقدارى كه مى تواند نجاست را از بدن كم كند و اعضاى وضو را تطهير كند و وضو بگيرد و نمازش را بخواند.

قادر نبودن بر تطهير خود

636. به دليل ساييدگى مفاصل قادر نيستم خود را تطهير نمايم، وظيفه من براى نماز چيست؟

ج. هر مقدارى كه مى توانيد نجاست را از بدن كم كنيد و اعضاى وضو را تطهير كنيد و وضو بگيريد و نماز را بخوانيد.

افرادى كه فاقد كنترل بول يا غائط يا باد معده اند

637. كسانى كه پى در پى از آن ها بول يا غائط يا باد معده خارج مى شود، چگونه وضو بگيرند و نماز بخوانند؟

ج. به مسايل 312 الى 320 رساله رجوع كنيد.

حساسيت به وضو و تيمم

638. وضو گرفتن برايم سخت و مضرّ است و نسبت به تيمم حساس هستم، وظيفه ام چيست؟

ج. بايد بر چيزى كه حسّاس نيست، مثل قطعه سنگ پاك، تيمم كنيد.

عدم كنترل باد معده

639. جوانى هستم كه از كنترل باد معده عاجزم و براى گرفتن وضو و نماز دچار مشكل مى شوم، لطفا مرا راهنمايى كنيد؟

ج. به وظيفه كسانى كه نمى توانند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى كنند، عمل نماييد. (مسايل 312 تا 320 رساله رجوع شود.)

تكليف نماز مبتلا به بيمارى نفخ شكم

640. كسى كه مبتلا به مرض نفخ شكم است، گاهى براى يك نماز بايد بيش از ده دفعه وضو بگيرد، تكليفش چيست؟

ج. در اين باره به مسأله ى 316 رساله و قبل از آن مراجعه شود.

مسدود شدن راه خروج مدفوع

641. اگر شخصى به واسطه بيمارى (مسدود شدن مقعد) به جاى روده، كيسه اى در خارج بدن او وصل كنند براى نماز چه كند؟

ج. ظاهرا همان حكم مبطون را دارد، كه در رساله مذكور است. (به مسايل 312 تا 320 رساله رجوع شود.)

خال كوبى

642. عمل خال كوبى در مواضع وضو چه حكمى دارد؟

ج. مانع وضو نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS