شك در وضو

شك در وضو

شك در هنگام خروج حدث

559. شخصى كه مى داند يك وضو و يك حدث از او سر زده وظيفه اش چيست؟

ج. اگر نداند كدام جلوتر بوده است، چنان چه پيش از نماز است بايد وضو بگيرد، و اگر بين نماز است، بايد نماز را رها كند و وضو بگيرد، و اگر بعد از نماز است، نمازى كه خوانده صحيح است و براى نماز بعد وضو بگيرد.

شك در باطل شدن وضو

560. شخصى با وضو بوده و يك نماز خوانده، حالا شك دارد قبل از نماز حدث سر زده يا بعد از نماز، آيا نمازش صحيح است؟

ج. نمازش صحيح است.

تجديد وضو و شك در هنگام حدث

561. اگر شخصى وضو گرفت و سپس آن را تجديد كرد و بعد از نماز متوجه شد كه يكى از اين دو وضو قبل از نماز باطل شده، حكم نمازى كه خوانده و نماز بعدى را بيان فرماييد.

ج. نمازى كه خوانده صحيح است و براى نماز بعدى بايد وضو بگيرد.

شك در خروج باد شكم

562. شك در خروج باد از شكم چه حكمى دارد؟

ج. اعتبارى ندارد.

شك بعد از وضو

563. اگر بعد از وضو گرفتن، در وضو شك كنيم، حكم آن چيست؟

ج. اعتنا نكنيد.

شك در وضو هنگام نماز

564. وظيفه كسى كه در بين نماز شك كند، وضو گرفته يا نه، چيست؟

ج. بنابر احوط اگر ممكن است بدون انجام اعمالى كه با نماز منافات دارد ـ مثل پشت كردن به قبله ـ وضو بگيرد و نماز را تمام كند و سپس اعاده نمايد و اگر ممكن نيست به اميد مطلوبيّت نماز را تمام كند و سپس وضو بگيرد و نماز را اعاده نمايد.

شك در رسيدن آب به لاى انگشتان

565. شخص جاهل مقصّرى در موقع وضو گرفتن تا مچِ دست، آب مى ريخته و دست را بر آن مى كشيده است و يقين ندارد كه آب به لاى انگشتان مى رسيده يا نه، و دست به لاى انگشتان و بالاى آن ها هم نمى كشيده است، چون فكر مى كرده با شستن دست قبل از صورت نياز، به شستن مجدّد نمى باشد، آيا نمازهايى كه خوانده قضا دارد؟

ج. در صورتى كه با همان آب ريختن به قصد وظيفه، تمام عضو شسته مى شده نياز به دست كشيدن ندارد، در غير اين صورت در مواردى كه مى داند شسته نشده، بايد نمازهايش را قضا كند.

ملاك وسواس

566. حكم شرعى كثير الشك در اصل وضو و ملاك وسواس عمومى و خصوصى را بيان فرماييد.

ج. كسى كه در اصل وضو كثير الشك است، اگر به حدّ وسواس برسد بايد به آن اعتنا نكند و شك در اصل فعل، مثل شك در اعضاى وضو و اجزا است. شك در يك چيز، سه مرتبه پياپى، اوّلين حدّ وسواس خصوصى است كه اين وسواس از مقدّمات وسواس عمومى مى باشد.

وسواس در وضو

567. شخصى هستم كه نسبت به متعارف مردم وقت بيشترى صرف وضو گرفتن مى كنم، راهنمايى ام كنيد كه براى يقين پيدا كردن به شستن اعضاى وضو چه كنم؟

ج. با دقت، هر محلى از عضو وضو را يك مرتبه بشوييد، ولى به هيچ وجه تكرار نكنيد.

چگونگى عمل به ظنّ شخص وسواسى

568. آيا افراد وسواسى بايد به ظنّ خود مانند شك عمل كنند يا خير؟ اگر ظنّ قوى باشد چه طور؟

ج. اگر ظنّ واقعى باشد بايد بر طبق آن عمل كنند، به خلاف آن كه ظنّ صورىِ ناشى از وسوسه باشد.

باطل شدن وضوى كثيرالشك

569. شخصى بعد از اين كه وضو مى گيرد، احساس مى كند بادى از او خارج شده و مرتب وضو مى گيرد تا جايى كه براى هر نماز چند مرتبه وضو مى گيرد، آيا اين گونه مسايل و تلقين ها باعث بطلان وضو نمى شود؟

ج. خير، به اين احساس و خيالات توجه نكند.

شك در شستن عضو يا صحّت آن

570. شك در اين كه آيا عضوى از وضو را شسته يا نه، و يا صحيح شسته يا نه، چه حكمى دارد و اگر زياد شك كند تكليفش چيست؟

ج. به مسأله ى 304 و 307 رساله رجوع شود.

زيارت و قرائت قرآن شخص كثيرالشك

571. كسى كه در وضو كثيرالشك است، آيا مى تواند به مسجد يا زيارت معصومين برود و يا قرآن بخواند؟

ج. اشكالى ندارد، هر چند تكليفا بايد از شك پرهيز كند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS