مسح

مسح

فرا نگرفتن ترى در هنگام مسح

457. اگر محلّ مسح را، مسح كشيديم ولى ترى دست به قدر واجب مسح، محلّ مسح را فرا نگرفت، وظيفه چيست؟

ج. بعد از خشك كردن، دوباره همان محل را مسح كند يا در موضع ديگر از همان عضو به قدر واجب مسح نمايد.

وظيفه كسى كه با كف انگشتان نمى تواند مسح كند

458. به علت سوختگى، انگشتانم جمع شده است، به طورى كه با كف انگشتانم نمى توانم مسح سر و پا نمايم، آيا بايد با دست ديگر مسح كنم يا با پشت انگشتان همان دست يا با مقدار باقى از كف همان دست؟

ج. اگر با مقدار باقى از كف همان دست مى توانيد، پس با همان كف دست مسح كنيد. هم چنين مى توانيد با كف دست ديگر سه موضع مسح را مسح نماييد.

شك در كافى بودن ترى در مسح

459. اگر بعد از مسح شك كرديم كه ترى دست به قدر واجب مسح، محلّ مسح را فرا گرفته يا نه؟ آيا مى توان به آن اكتفا كرد؟

ج. اگر او وسواسى نيست، وظيفه ى او اعاده ى مسح بعد از خشك كردن محل يا در موضع ديگر از همان عضو است.

نجس شدن دست قبل از مسح

460. اگر كف يك دست يا هر دو دست پيش از مسح نجس شود، وظيفه چيست؟

ج. نجس شدن دست از مبطلات وضو نيست، مگر اين كه از جهت مسح مشكل ايجاد شود. پس اگر يك دست نجس شده است با دست ديگر، مسح ها را انجام دهد و اگر هر دو دست نجس شده و به قدر واجب مسح، در كف دست رطوبت پاك دارد، مسح را با همان قسمت پاك انجام مى دهد و وضو صحيح است و بعد موضع نجس را تطهيرمى كند و در غير اين صورت بعد از تطهير دوباره وضو بگيرد.

مسح نمودن پا قبل از سر سهو

461. اگر در حال وضو سهوا كسى قبل از مسح سر، مسح پا را كشيد، آيا وضو باطل مى شود؟

ج. بايد بعد از مسح سر دوباره پا را مسح كند.

بستن شير قبل از مسح

462. كسى كه قبل از مسح شير آب ـ كه مقدارى آب روى آن باشد ـ را ببندد و بعد مسح كند، چه صورت دارد؟

ج. اگر با آب وضو، مسح به مقدار مسمّاى مسح واقع شده، صحيح است.

كشيدن دست چپ بر راست قبل از مسح

463. آيا مى توان قبل از مسح كشيدن سر و پا، با ترى دست چپ دوباره روى دست راست دست كشيد؟

ج. در اين صورت مسح ها را با كف دست چپ انجام ندهد، على الاحوط.

وصل شدن مسح سر به آب صورت

464. مسح سر اگر وصل به آب صورت شود، وضو را باطل مى كند؟

ج. با قسمت ديگر كف دست كه ملاقات با آب صورت نكرده، پا را مسح كند.

استفاده ى سهوى از آب صورت قبل از مسح

465. اگر شخصى مدّت ها بدون توجّه [جاهل قاصر] در هنگام مسح سر و پاها از آب وضوى صورت يا اعضاى ديگر استفاده مى كرده و با آن مسح مى كرده است، تكليف نمازهاى گذشته ى او چيست؟

ج. اگر احتمال بدهد كه به قدر مسح واجب، رطوبت كف دست با آب اعضاى ديگر مخلوط نشده، محكوم به صحّت است و در غير اين صورت بايد آن ها را قضا كند.

پاك بودن محل مسح

466. آيا براى مسح سر لازم است، تمام سر پاك باشد؟

ج. فقط پاك بودن محل مسح، شرط است و بقيه سر لازم نيست پاك باشد.

شك در كشيدن مسح بعد از وضو

467. اگر بعد از وضو شك كنيم كه مسح را انجام داده ايم يا نه، چه كنيم؟

ج. اعتنا نكنيد.

شك در مسح كشيدن بعد از تمام شدن نماز

468. اگر بعد از نماز شك كنيم، آيا در وضو مسح پا يا سر را كشيده ايم يا نه، نماز چه حكمى خواهد داشت؟

ج. اشكالى ندارد.

مسح سر و پا با دست چپ در هنگام اختيار و اضطرار

469. مسح كردن سر و پا با دست چپ، چه حكمى دارد؟ آيا در غير ضرورت مى توان پشت سر را به جاى جلوى سر مسح كرد؟

ج. مورد اوّل جايز است و مورد دوم جايز و صحيح نيست.

تكرار چند بار مسح جهت احتياط

470. تكرار چند باره مسح براى احتياط چگونه است؟

ج. اگر به حدّ وسواس نرسد اشكالى ندارد. (به مسأله ى 262 رساله رجوع شود.)

كيفيت مسح

471. آيا براى مسح مى توان از غير آب وضو استفاده كرد؟ و آيا مسح سر حتما بايد از بالا به پايين باشد؟

ج. در حالت اختيار نمى توان با آب غير وضوى كف دست مسح كشيد، و بنابر احتياط واجب بايد از بالا به پايين مسح كرد.

فرق مسح زن و مرد

472. آيا حدّ مسح زن و مرد فرق دارد؟

ج. خير

خشك شدن دست قبل از مسح

473. اگر به جهت حرارت شديد قبل از مسح سر و پا، دست خشك شود، وظيفه چيست؟

ج. بايد از آب ريش و ابروها دست را مرطوب كرده و مسح نمايد. (توضيح بيشتر در مسايل 257 الى 259 رساله بيان شده است.)

مسح با انگشت

474. آيا مسح با يك انگشت كفايت مى كند؟

ج. بله، كفايت مى كند.

نگه داشتن دست بر روى عضو مسح

475. اگر شخصى قبل از مسح چند لحظه دست را روى عضو مسح شده نگه دارد و يا اين كه بردارد و دوباره بكشد، آيا مسح او صحيح است؟

ج. صحيح است با مراعات خشك بودن محل، البته اگر مى خواهد دوباره بكشد.

مسح بر موهاى اطراف كه جلوى سر جمع شده

476. آيا مسح بر موهايى كه از اطراف بر جلو سر جمع شده كافى است؟ و كلاً در مورد موى بلند، چگونه بايد مسح شود.

ج. اگر موى جلوى سر به اندازه اى بلند است كه اگر شانه كند به صورتش مى ريزد يا به جاهاى ديگر سر مى رسد، بايد بيخ موها را مسح كند يا فرق سر را باز كرده، پوست سر را مسح نمايد. (به مسأله ى 251 رساله رجوع شود.)

جهات مسح سر

477. آيا مسح سر در عقب سر و طرف راست و چپ صحيح است؟

ج. خير، صحيح نيست.

استفاده از آب صورت براى مسح

478. آيا شخص وضو گيرنده، قبل از آن كه آب دست ها خشك شود و قبل از مسح كشيدن، مى تواند به ريش يا صورت خود دست بكشد؟

ج. خير.

توجه به عدم مسح سر بعد از نماز

479. اگر در بعد از نماز متوجه شود كه مسح سر را انجام نداده تكليف چيست؟ در صورتى كه نداند براى چه نمازى در طول روز بوده چه بايد بكند؟

ج. بايد دوباره وضو بگيرد و نمازى را كه يقين دارد با آن وضو خوانده، اعاده يا قضا كند و اگر آن را نمى داند، توضيح حكم آن در مسأله ى 1126 رساله بيان شده است.

راه رفتن قبل از مسح سر

480. اگر قبل از مسح سر چند قدم راه برويم، وضويمان صحيح است يا خير؟

ج. در صورتى كه موالات بين افعال وضو از بين نرود، اشكالى ندارد. (به توضيح بيشتر در مسأله ى 287 و 289 رساله رجوع شود.)

مسح موى بلند سر

481. اگر موى جلوى سر بلند باشد، چگونه مى توان بر آن مسح كرد و آيا بايد روى يك مسير مستقيم باشد؟

ج. بايد موهاى اضافى را كنار بزند و بر بن موهاى مربوط به جلوى سر مسح نمايد و همين كه عرفا از بالا به پايين باشد، كافى است.

تر شدن محل مسح

482. شخصى براى اين كه بيخ موهاى سر را مسح كند، موها را كنار مى زند و در نتيجه موهايش تر مى شود، آيا اين ترى براى مسح ضرر دارد؟

ج. خير ضرر ندارد، زيرا ميزان، جاى مسح است كه بايد خشك باشد.

جريان آب مسح

483. اگر هنگام مسح سر، آب كف دست زياد باشد به گونه اى كه موجب جريان آب شود، آيا لازم است آب كف دست را كم كنند؟

ج. خير، لازم نيست.

انتخاب دست براى كشيدن مسح

484. آيا مى شود با دست راست، پاى چپ را مسح نمود و با دست چپ پاى راست را مسح كشيد؟

ج. اشكال ندارد.

كشيده شدن دست به صورت هنگام مسح

485. اگر در هنگام مسح سر، دست به صورت كشيده شود چه حكمى دارد؟

ج. با آن رطوبت نبايد مسح پاها را انجام داد.

مسح سر به صورتى كه نوك انگشتان به سمت راست يا چپ باشد

486. اگر هنگام مسح سر يا مسح پا دست را به صورتى قرار دهد كه نوك انگشتان به طرف راست يا چپ باشد، چه حكمى دارد؟

ج. اشكال ندارد.

سربازى كه از بيرون آوردن پوتين منع شده

487. سربازِ در حال ديده بانى يا پست نگهبانى قانونا نبايد پوتين خود را بيرون آورد. وى براى وضو (مسح) چه وظيفه اى دارد؟

ج. اگر از درآوردن چكمه در تمام وقت نماز قانونا ممنوع است، براى وضو بايد آن را بيرون آورده و معلوم نيست اين منع، عقلايى باشد و واجب الاطاعة نيست. بله اگر در معرض خطر باشد و بر خود بيم ناك باشد، از باب ضرورت، بر كفش مسح كند.

كيفيت مسح پا

488. آيا تمام قسمت روى پا از سر انگشت بزرگ تا برآمدگى روى پا، بايد مسح شود و آب به آن برسد يا كشيدن دست ـ هر چند بعضى از قسمت ها خشك بماند ـ كافى است؟

ج. لازم است منقطع نشود، ولى پهناى آن به هر اندازه باشد كافى است. (مسأله ى 253 رساله)

ملاك استهلاك رطوبت قبلى

489. اگر هنگام شستن اعضا مقدارى آب از دست ها بر روى پا بريزد آيا بايد خشك شود و آيا ملاك مستهلك بودن چيست؟ و نيز آبى كه قبل از وضو بر روى پا مى ريزد، چه حكمى دارد؟

ج. جاى مسح بايد خشك باشد و اگر به قدرى تر باشد كه رطوبت دست به آن اثر نكند، مسح باطل است. و مراد از مستهلك بودن آن است كه ترى آن به قدرى كم باشد كه رطوبتى كه بعد از مسح در آن ديده مى شود، بگويند فقط از ترى كف دست است.

محدوده ى مسح پا

490. براى مسح پا چه مقدارى از پا بايد مسح شود؟

ج. از نوك انگشتان پا تا برآمدگى روى پا و احتياط مستحب تا مفصل پا است.

مسح هم زمان دو پا با هم

491. مسح كردن هر دو پا همزمان يا اين كه ابتدا پاى چپ بعد پاى راست چه حكمى دارد؟

ج. اولى (يعنى مسح كردن هر دو هم زمان) جايز و دومى (يعنى ابتدا مسح پاى چپ و بعد پاى راست) خلاف احتياط واجب است.

مسح زير انگشتان پا

492. آيا مسح قسمت پايين پا كه موقع راه رفتن با زمين تماس پيدا مى كند استحباب دارد؟

ج. استحبابى ندارد.

تكرار مسح پا

493. دو مرتبه كشيدن مسح پا چه حكمى دارد؟

ج. در صورتى كه به حد وسواس نرسد، اشكالى ندارد.

مسح پا برعكس

494. آيا مى شود مسح پا را از برآمدگى پا تا نوك انگشتان (به صورت عكس) كشيد؟

ج. جايز است.

مسح پا با قسمتى از دست كه با آب صورت مخلوط نشده

495. اگر در حال مسح سر، قسمتى از دست به آب صورت رسيده آيا مى تواند با قسمت باقى دست كه متصل به آب صورت نشده پاها را مسح كند؟

ج. بله مى تواند.

وجود چند قطره آب در محل مسح

496. آيا بودن چند قطره آب بر روى پا هنگام مسح اشكال دارد؟

ج. به طورى كه آب مسح غالب باشد اشكال ندارد و هم چنين اگر پا به مقدار واجب مسح، خشك باشد.

مسح نشدن كل پا

497. چنان چه هنگام مسح، تمام روى پا مسح نشود و مقدارى از وسط پا از مسح قطع شود، آيا بايد دوباره مسح كند يا كافى است؟

ج. بايد دوباره مسح نمايد.

مسح پا فقط روى پا

498. آيا كسى كه مسح پا را از سر انگشتان نمى كشيده و فقط روى پا را مسح مى كرده، وضويش اشكال دارد؟ و تكليف نمازهايش چيست؟

ج. آن وضو و نمازها باطل بوده است.

مسح پايى كه رطوبت دارد

499. وظيفه ما در مسح، موقعى كه پا رطوبت دارد چيست؟

ج. ابتدا بايد پا را خشك كرد و سپس مسح نمود، البته اگر رطوبت پا به قدرى كم است كه آب مسح بر آن غالب است، اشكالى ندارد.

مسح پاى نجس

500. در صورتى كه روى پا نجس باشد و نشود آن را آب كشيد، وظيفه ما براى مسح چيست؟

ج. اگر جبيره ممكن نباشد، بايد تيمم نمايد و اگر جبيره ممكن بود، بنابر احتياط واجب بايد هم تيمم كند و هم وضو بگيرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS