5. سگ

5. سگ

سگ شكارى

334. آيا سگ شكارى و يا سگ چوپان پاك است؟

ج. در حكم نجاست با سگ معمولى فرق نمى كند.

تغذيه گوسفند از شير سگ

335. اگر گوسفند از شير سگ بخورد، آيا گوشت آن نجس و حرام است؟

ج. خير، حلال است.

محل دندان سگ شكارى

336. آيا محل دندان هاى سگ شكارى بر بدن شكار را بايد شست؟

ج. تطهير لازم است.

خاك مالى ظروف كه سگ از آن خورده

337. چرا ظرفى كه با آب دهان سگ تماس پيدا كرده، بدون خاك مالى پاك نمى شود ولى گوشت شكار و غير آن كه با آب دهان سگ تماس پيدا كرده با آب قابل تطهير است؟

ج. چون حكم تعفير (خاك مالى) مختصّ به ظرف است.

338. ظرفى را كه سگ ليسيده، با مواد شوينده قوى هم چون صابون، پودر لباس، مايع ظرفشويى و.... مى توان پاك كرد و ضد عفونى نمود؟ آيا اين مواد مى توانند جايگزين خاك مال كردن ظروف شوند؟

ج. مواد شوينده نمى تواند جايگزين خاك مال كردن ظرف شود و براى تطهير آن كافى نيست؛ مگر در مواردى كه خاك مال كردن به واسطه ى ويژگى ظرف مشكل يا غير ممكن باشد.

عبور سگ از زمين خيس

339. اگر سگى بر زمين گل آلود يا برف راه رود، آيا زمين را نجس مى كند؟ و آيا پس از خشك شدن برف به واسطه ى آفتاب، زمين پاك مى گردد؟

ج. فقط همان محل عبور سگ نجس مى شود مگر آن كه زمين به مقدارى خيس باشد كه نجاست آن به ديگر محل ها سرايت نمايد و در هر صورت اگر محل به واسطه آفتاب خشك شود پاك است.

340. آيا هنگامى كه باران بند مى آيد چنان چه سگى عبور كند، زمين نجس مى شود؟

ج. اگر زمين خيس باشد محل عبور سگ و جاهايى كه با رطوبت سرايت كننده به آن جا متصل است، نجس مى شود.

آب دهان سگ

341. در رساله درباره ى آب دهان سگ كه در ظرف ريخته، خاك مالى بنابر احتياط، لازم دانسته شده است، آيا اين حكم فقط مربوط به ظرف است، يا چوب و گوشت و ميوه و سفره و... را هم شامل مى شود؟

ج. اين احتياط فقط مربوط به ظروف است.

342. اگر سگ، استخوانى را كه ليسيده در ظرفى كه مايعى ـ مثل شير ـ دارد بيندازد آيا بايد ظرف را خاك مال كنيم؟

ج. احتياطا ظرف خاك مال شود.

پاك شدن حيوانات

343. اگر ظاهر حيوان حرام گوشت يا حلال گوشت نجس شوند چگونه تطهير مى شوند، آيا همين مقدار كه عين نجاست برطرف شود پاك مى گردند؟

ج. با بر طرف شدن عين نجس پاك مى شود.

مايه ى پنير از خوك

344. گفته شده است مايه پنيرهاى وارداتى به برخى از كشورهاى اسلامى از پودر خوك گرفته مى شود. حكم آن را اعلام فرماييد؟

ج. محكوم به طهارت است، تا اطمينان به نجاست حاصل شود.

ژلاتين استخوان خوك يا گاو

345. حكم ژلاتين كه از استخوان خوك يا گاو گرفته مى شود چيست؟

ج. آن چه از استخوان خوك باشد، نجس است و آن چه از استخوان گاو است، نيز اگر از كشور غيراسلامى آمده نجس است.

قلم مو با موى حيوان نجس

346. قلم موهاى نقاشى كه از خارج مى آيد و از موى سگ و خوك ـ كه نجس العين هستند ـ مى باشد، حكم فقهى اين ها چگونه است؟ و خريد و فروش اين ها چه حكمى دارد؟

ج. نجس است و خريد و فروش آن هم فى الجمله جايز نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS