احكام نجاسات1 و 2. بول و غائط

احكام نجاسات1 و 2. بول و غائط

رطوبت مشكوك

295. رطوبتى غليظ و سفيدرنگ كه گاهى اوقات همراه با باد شكم و روده و يا در مواقعى به تنهايى از مخرج غائط خارج مى شود و شباهت بسيارى نيز به اخلاطى دارد كه از گلوى انسان خارج مى شود، آيا پاك است يا نجس؟

ج. اگر همراه ذرّات باشد نجس است و در غير اين صورت اگر صدق عذره و غائط بر آن نكند، وجهى براى نجاست ندارد.

خروج عفونت

296. به علت ابتلا به كيست عفونى، از من عفونت خارج مى شود، آيا اين عفونت نجس است و موجب غسل مى شود؟

ج. اگر آن عفونت مخلوط به بول يا غائط باشد نجس است ولى موجب غسل نيست، مگر اين كه عفونت مخلوط با خون حيض و نفاس و استحاضه باشد.

297. اگر دكتر در ادرار كسى تشخيص اسپرم بدهد و خود او هم بعد از ادرار، آبى با لزوجت و چسبندگى ببيند و احتمال قوى دهد كه منى است آيا آن آب حكم منى را دارد؟

ج. اگر خصوصيات مذكوره در مسأله ى 350 رساله را ندارد، حكم منى را ندارد؛ مگر علم يا اطمينان حاصل شود.

بول شيرخوار

298. آيا بول بچه شيرخوار پسر، نجس است يا نه؟ و فرقى با بول دختر دارد يا خير؟

ج. بلى نجس است، لكن نحوه ى تطهير آن آسان تر است كه در مسأله ى 163 رساله بيان شده است و بول دختر مثل بول پسر نيست بنابر احوط.

299. اگر در مدفوع كودك اجزايى مثل تخم هندوانه و يا خاكشير و... وجود داشته باشد و پس از شستن كهنه ى كودك هنوز آن اجزا برطرف نشده باشد، آيا ظاهر آن اجزا به تبعيت از كهنه پاك مى شود؟

ج. به شستن پاك مى شود.

بخار بول

300. آيا بخار بول يا آب نجس شده نجس است؟ و اگر به صورت آب درآمد چه طور؟

ج. خود بخار پاك است ولى اگر به صورت عرق و مايع درآمد نجس است.

فضله ى جانوران حرام گوشت

301. در محل مسكونى ما پرندگان حرام گوشت از جمله كلاغ هاى بسيارى زندگى مى كنند، آيا اجتناب از فضله هايى كه در محل زندگى آن ها مى باشد لازم است؟ در صورت لزوم با توجه به رفت و آمد بسيار و نيز فصل بارندگى، رعايت اين مسأله موجب عسر و حرج شده است. چون تقريبا با گذشت زمان جاى كمى وجود دارد كه در آن ها فضله نباشد، و از طرفى اشخاصى هم كه با آن ها معاشرت مى شود يا مسأله را نمى دانند و يا بى توجّه اند، وظيفه چيست؟

ج. در فضله ى پرندگان حرام گوشت، اقوى نجاست است و وظيفه از جهت عسر و حرج ـ كه در شريعت نفى شده ـ در اين جا با جاهاى ديگر تفاوتى ندارد.

فضولات لاك پشت

302. فضولات لاك پشت چه حكمى دارد؟

ج. اگر خون جهنده دارد نجس است، و در غير اين صورت، در حيواناتى كه خوردن گوشت آنان حرام است و در اجتناب و دورى از فضولات آنان عسر و حرج پيش نمى آيد، بنابر احتياط واجب بايد اجتناب نمود.

فضله ى موش در خمير يا نان

303. اگر فضله ى موش در خمير يا نان ديده شود تكليف چيست؟

ج. تا وقتى كه به نجاست آبى كه با آن خمير كرده اند علم حاصل نشده باشد از مقدارى از اطراف آن اجتناب شود و بقيّه پاك است.

جستجو براى پيدا كردن فضله

304. هر گاه در گندم فضله ى موش ديده شود، آيا جستجو در آن كه شايد باز هم باشد لازم است و اگر آن را آرد كنند محكوم به طهارت است؟

ج. جستجو لازم نيست و محكوم به طهارت است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS