اسماى متبرّكه

اسماى متبرّكه

آب كشيدن قرآن

254. آب كشيدن قرآن نجس، در صورت از بين رفتن آن پس از آب كشى چه حكمى دارد؟

ج. آب كشيدن قرآن نجس لازم است، هر چند قرآن غير قابل استفاده شود.

حرمت نوشتن قرآن با خون يا نجس ديگر يا متنجّس

255. نوشتن قرآن با خون يا نجس يا متنجّس ديگر چه حكمى دارد؟

ج. حرام است و حرمت آن از نجس كردن قرآن شديدتر است و محو آن لازم است.

دست زدن به قسمتى از اسامى متبرّكه

256. آيه و يا كلمه اى از قرآن مانند «اللّه » قيچى شده است، دست زدن بدون وضو به آن آيه يا كلمه اشكال دارد؟

ج. جايز نيست.

257. آيا دست زدن به كلماتى مانند «بسمه تعالى» يا «هو» يا كلمات فارسى مانند «خدا» و غيره بدون وضو اشكال دارد؟

ج. جايز نيست.

اسامى متبرّكه به زبان هاى ديگر

258. آيا كلماتى مانند «بسمه تعالى» و «اللّه » كه به زبان هاى خارجى نوشته شوند، جزو اسماى متبرّكه محسوب مى شوند.

ج. بله، جزو اسماى متبركه محسوب مى شوند.

سايه اسامى و عبارات متبرّكه

259. آيا دست زدن به سايه ى آيه ى قرآن كه مثلاً روى در حياط، آهن برى شده، بدون وضو اشكال دارد؟

ج. ظاهرا اشكالى ندارد.

دست زدن به آب با وجود كاغذ قرآن

260. دست زدن بدون وضو به آبى كه چند ورق از قرآن يا كلمه «اللّه » در آن افتاده است، چه حكمى دارد؟

ج. اشكال ندارد.

دفن و سوزاندن قرآن

261. دفن كردن يا سوزاندن قرآنى كه قابل استفاده نيست چه حكمى دارد؟

ج. بايد در جايى كه موجب هتك و يا نجاست نشود دفن نمود و از سوزاندن اجتناب كرد.

نشستن روى روزنامه

262. آيا اگر شخصى بر روى روزنامه اى بنشيند كه ممكن است آيه يا حديثى روى آن نوشته شده باشد، اشكال دارد؟

ج. در صورت يقين يا اطمينان به چنين نوشتارى از كارهايى كه موجب هتك است، بايد اجتناب نمود.

دور ريختن روزنامه با اسامى متبركه

263. دور ريختن روزنامه يا كاغذهاى باطله كه داراى اسماى متبركه است، چه حكمى دارد؟

ج. از كارهايى كه موجب هتك است بايد اجتناب نمود.

استفاده از روزنامه براى بسته بندى

264. آيا استفاده كردن از روزنامه و مجلات باطله كه داراى اسامى متبركه و ائمه ـ عليهم السّلام ـ هستند، براى بسته بندى كردن سبزى جات يا پاك كردن شيشه و... اشكال دارد؟

ج. در صورت عدم علم به وجود چنين اسمايى در آن ها، اشكال ندارد.

چاپ الفاظ متبركه بر اشياء

265. چاپ كردن الفاظ جلاله و ائمه ـ عليهم السّلام ـ بر روى جاكليدى يا وسايل ديگر، چه حكمى دارد؟

ج. در صورتى كه موارد استفاده آن، هتك محسوب نشود، بى اشكال است.

محو اسماى متبرّكه

266. از چه طريقى مى شود اسماى متبركه را از بين برد؟ آيا خط كشيدن روى آن ها كافى است؟

ج. بايد به نحوى كه موجب هتك نشود به طور كامل آن را محو كند و يا در رودخانه يا چاه تميز بيندازد.

پاره كردن اسماى متبركه

267. قطعه قطعه كردن اسماى متبركه كه غير قابل خواندن شوند چه حكمى دارد؟ و آيا محو كردن اسماى مباركه و آيات قرآن و ساقط شدن حكم آن ها با حذف و اضافه كردن حروف كافى است؟

ج. پاره كردن آن ها جايز نيست، ولى محو كردن آن ها جايز است.

اسماى متبركه افتاده در معابر عمومى

268. در مورد اسامى متبرّكه كه در خيابان ها بر روى زمين افتاده، آيا مسؤوليتى بر عهده كسى كه آن را ببيند هست يا خير؟ و نيز براى رفع اين مشكل چه بايد بكنيم؟

ج. كسى كه آن ها را ببيند بايد آن ها را بردارد و احترام كند.

اسماى حك شده بر محصولات آستان قدس رضوى

269. آستان قدس رضوى داراى كارخانه ها و محصولات فراوانى است كه از جمله آن ها كيك، ماست، و... بر تمام بسته ها، كارتن ها و ظروف اين محصولات آرم «آستان قدس رضوى» حك شده است، آيا چاپ عنوان «رضوى» بر بسته هايى كه قطعا در زباله و زير دست و پا ريخته مى شود جايز است؟ و آيا عابرين موظف به جمع آورى چنين نوشته هايى از سطح خيابان ها و معابر هستند؟ در صورت عسر و حرج در اين باب تكليف چيست؟

ج. اسم منسوب به امامان ـ مانند رضوى ـ هم مورد احتياط است.

اطمينان از عدم اسماى جلاله در اوراق

270. آيا هنگام انداختن اوراق امتحانى تصحيح شده در زباله يا سوزاندن آن ها، بايد اطمينان حاصل شود كه اسماى متبركه در آن ها نباشد؟

ج. خير، عدم اطمينان به بودن، رفع كننده تكليف است.

انداختن اسماى متبركه در جوى آب

271. انداختن اسماى متبركه در نهرها و جوى ها چه حكمى دارد؟

ج. اگر آب جارى دارد، مانعى ندارد.

افتادن سكه منقوش به اسم ائمه در دست شويى

272. اگر سكه ى 10 تومانى كه نام مبارك حضرت رضا ـ عليه السّلام ـ روى آن است در دستشويى بيفتد و نتوان آن را بيرون آورد وظيفه ما چيست؟

ج. بيرون آوردن و آب كشيدن آن اگرچه خرج داشته باشد، بر كسى كه آن را انداخته واجب است و اگر او اين كار را نكرد يا نتوانست انجام دهد، بر ديگران واجب مى شود و خرج آن از بيت المال داده مى شود و اگر بيرون آوردن آن ممكن نباشد، كسانى كه مطلع هستند نبايد به آن مستراح بروند ولى وجوب اعلام، محل تأمل است.

بلعيدن صفحه ى قرآن توسط حيوانِ حلال گوشت

273. اگر حيوان حلال گوشتى صفحه اى از قرآن را ببلعد وظيفه صاحب حيوان چيست؟

ج. ظاهرا وظيفه اى ندارد.

خمير كردن قرآن هاى كهنه

274. آيا شرعا قرار دادن قرآن هاى قديمى و بدون استفاده در دستگاه هايى براى خمير كردن آن ها جايز است؟

ج. جايز نيست.

حك آيه ى قرآن بر قبرها

275. حك كردن آيات قرآن روى قبرها چه حكمى دارد؟

ج. اگر محل عبور و مرور است، جايز نيست.

276. آيا مسؤولان گورستان مى توانند از حك كردن آيات قرآن روى قبرها جلوگيرى كنند؟

ج. بله مى توانند بلكه اگر در مورد هتك است واجب است جلوگيرى نمايند.

277. محو كردن لفظ جلاله «اللّه » يا آيه ى قرآن روى سنگ هاى قبر بدون اجازه ى صاحب آن ها، در صورت دست رسى نداشتن به آن ها، چه حكمى دارد؟

ج. اگر در معرض هتك است، جايز است.

آب كردن قطعه طلايى داراى اسم جلاله يا قرآن

278. گاهى روى قطعه يا شمش طلا، قرآن يا اسم جلاله حكّ شده است. آب كردن چنين طلاهايى شرعا چه حكمى دارد؟

ج. اگر موجب هتك آن نباشد اشكال ندارد، مانند محو كردن آن ها.

نجس شدن نوار قرآن

279. اگر نوارهايى كه آيات قرآن در آن ها ضبط شده است در فاضلاب بيفتد يا بسوزد، وظيفه ى ما چيست؟

ج. حفظ حرمت آن ها خوب است.

قرار دادن قرآن در اختيار كافر

280. آيا جايز است كه معلّمين، قرآن را در اختيار دانش آموزان بهايى، يا اهل كتاب قرار دهند؟

ج. اشكال دارد.

خال كوبى

281. آيا خال كوبى روى بدن و هم چنين خال كوبى اسم هاى ائمه ـ عليهم السّلام ـ روى بدن اشكال دارد؟ آيا نجس نمودن و يا دست كشيدن بدون طهارت بر آن ها حرام است؟

ج. خال كوبى اگر مشتمل بر ضرر رساندن قابل توجه به نفس نيست، اشكال ندارد و اما خال كوبى اسامى ائمه ـ عليهم السّلام ـ و نجس نمودن يا دست كشيدن بدون طهارت بر آن ها، اشكال دارد.

استفاده از ظرف هاى داراى آيه هاى قرآن

282. حكم استفاده از ظروفى كه آيه هاى قرآن در آن ها حكّ شده است، چيست؟

ج. اگر موجب نجس شدن نباشد مانعى ندارد، بلكه گاهى به آن ها تبرّك هم مى شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS