خوراكى ها

خوراكى ها

شيره يا سكنجبين نجس شده

185. شيره يا سكنجبين نجس شده را چگونه بايد تطهير نمود تا قابل مصرف شود؟

ج. قابل تطهير نيست، بله شيره ى نجس شده، اگر خيلى غليظ و سفت بوده كه نجاست به جاهاى ديگرش نرسيده باشد، همان قسمت نجس را جدا مى كنند و جاهاى ديگر آن پاك است.

پاك شدن گوشت چرب

186. گوشتى كه مقدارى چرب است، آيا قابل تطهير است؟

ج. بله قابل تطهير است و نحوه ى تطهير آن مثل بقيّه ى اشياء است.

خمير نجس

187. آيا خمير نجس قابل تطهير است؟

ج. اگر قسمتى از ظاهر آن نجس شده است، آب كشيدن آن مثل بقيه ى چيزها است، و امّا اگر با آب نجس خمير كرده اند، تطهير آن محلّ اشكال است، مگر به فراگيرى آب مطلق بر جميع اجزاى آن علم حاصل شود.

آب كشيدن مواد خوراكى

188. آب كشيدن حبوبات و مواد خوراكى كه باطن آن ها نجس شده است، چگونه است؟

ج. پس از خشك شدن بايد آن ها را در آب كر يا جارى قرار داد تا آب به باطن آن ها نفوذ كند.

189. اگر مواد غذايى خيس خورده ـ مثل برنج ـ نجس شود، آيا با ملاقات با آب كر پاك مى شود، يا نفوذ آب به داخل برنج لازم است؟

ج. اگر ظاهر آن ها نجس شود، به وسيله آب قليل يا فروبردن در آب كر و جارى پاك مى شود، و اگر باطن آن ها نجس شود ظاهر آن با آب قليل پاك مى گردد، ولى باطن آن ها پاك نمى شود، مگر اين كه در كر يا جارى به قدرى بماند كه آب به باطن آن ها نفوذ كند. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله ى 166 رساله رجوع شود.)

پنير با شير نجس

190. پنيرى كه با شير نجس تهيه شده، آيا با نفوذ آب كر به تمام اجزاى آن قابل تطهير است؟

ج. در فرض سؤال اگر آب مطلق به باطن آن برسد نه آب مضاف، پاك مى شود.

پاك كردن گوشت پخته شده

191. مقدارى گوشت با حبوبات نجس كه از نجاست آن ها اطلاعى نداشته ام پخته شده است، آيا گوشت قابل تطهير است؟

ج. بله، با شستن با آب به نحوى كه ذكر شد پاك مى شود.

پاك كردن روغن

192. نحوه پاك كردن روغن نجس شده ى جامد يا مايع چگونه است؟

ج. اگر بتوان به نحوى آب كثير مطلق را به تمام اجزاى آن عرفا رسانيد پاك مى شود، هر چند پس از آن با حرارت و... بتوان آب را از روغن جدا نمود. ولى در مورد روغن جامد مى توان همان موضع نجس را برداشت و بقيه اجزاى آن پاك مى باشد.

نجاست هندوانه و خربزه

193. گوشه اى از يك هندوانه يا خربزه نجس شده است، آيا تمامى آن نجس مى شود يا خير؟

ج. همه ى آن ها به يك نحو و به يك حالت نيست و غالبا موجب سرايت نجاست نمى شود، بلكه اگر همان گوشه نجس را ببرند يا آب بكشند كافى است و اگر باطن آن هم نجس شده، با نفوذ آب كثير به باطن آن پاك مى شود.

نيم خورده حيوانات

194. نيم خورده ى حيوانات حرام گوشت مثل گربه و... چه حكمى دارد؟

ج. اگر ـ مثل سگ و خوك ـ نجس العين نباشند، پاك است.

داروهاى نجس

195. اگر دارويى را از مواد نجس تهيه كنند، نجس است؟ داروهاى شيميايى كه بر اثر فعل و انفعالات مواد به دست مى آيد چه طور؟

ج. اگر در جريان ساخت دارو، شى ء نجس كاملاً استحاله شود، پاك و در غير اين صورت نجس است.

داروهاى وارداتى

196. آيا داروهايى كه در بازار مسلمانان خريد و فروش مى شود و ساخت كفار است، پاك مى باشد؟

ج. تا علم به نجاست نباشد، پاك است.

پنيرهاى وارداتى

197. اخيرا پنيرهايى ساخت بعضى از كشورهاى غير اسلامى، در بازار برخى از كشورهاى اسلامى به فروش مى رسند كه بنا به اظهار بعضى افراد مطّلع، مايه ى اوليه ى آن از معده ى گوساله ى تازه به دنيا آمده، تهيه مى گردد؛ چون ذبح آن گوساله به طريق شرعى نمى باشد، استفاده از آن پنير چگونه است؟

ج. هر چند حيوان ذبح شرعى نشده باشد، پنيرمايه پاك است؛ ولى بنابر احتياط واجب ظاهر آن را بايد آب كشيد. بنابراين با شك در طهارت و نجاست، محكوم به حلال بودن و پاكى است؛ پس استفاده از پنير مزبور مانعى ندارد.

198. برخى از پنيرهاى وارداتى از كشورهاى غيراسلامى با دست برش داده شده و قطعه هاى آن داخل حلب ها گذاشته مى شود و بعد آب مورد نياز به داخل آن ريخته مى شود، استفاده از آن ها چه حكمى دارد؟

ج. چون برش به وسيله ى كارد و امثال آن است، در صورت يقين به ملاقات آن با دست غير مسلمان در حين برش يا بعد آن، محكوم به نجاست است و با تطهير قابل استفاده است.

گوشت هاى وارداتى

199. حكم گوشت هاى وارداتى از كشورهاى غيراسلامى چيست؟

ج. محكوم به نجاست هستند.

سوسيس هاى كشورهاى غير اسلامى

200. آيا سوسيس هايى كه از كشورهاى غير اسلامى وارد مى شود، پاك است؟

ج. اگر مشتمل بر گوشت است، پاك نيست.

غذاى كفار

201. آيا خوردن غذايى كه شخص كافر آن را پخته است، جايز است؟

ج. در صورت علم به تماس بدن او با غذا، جايز نيست.

نجاست دندان پر شده

202. دندانم را پر كرده ام و دهانم به خون لثه نجس شده است، آيا پس از زايل شدن خون، دندان مذكور پاك است؟

ج. بنابر احتياط واجب، بايد آن قسمت پُر شده را تطهير كرد.

نجس شدن غذا در دهان

203. اگر دندان مصنوعى يا غذا در دهان، با خون لثه تماس پيدا كند، آيا حتما بايد آن ها را آب كشيد؟

ج. لازم است آب كشيده شود.

نجاست دهان به واسطه خوردن چيز نجس

204. آيا پس از خوردن يا آشاميدن چيزى كه نجس است، آب كشيدن دهان واجب است؟

ج. آب كشيدن داخل دهان لازم نيست.

نحوه تطهير دندان مصنوعى

205. آيا چنان چه دندان مصنوعى در دهان متحرّك باشد و بتوان آن را از دهان خارج نمود، بايد در صورت نجس شدن آن را بيرون آورد و آب كشيد يا در فضاى دهان پاك مى شود؟

ج. در فضاى دهان نيز قابل تطهير است.

گرفتن گلاب از گُل نجس شده

206. اگر از گل نجس شده گلاب بگيرند، پاك است يا نجس؟

ج. نجس است.

ريختن مواد غذايى به فاضلاب

207. معمولاً وقت شستن ظروف مقدارى مواد غذايى به فاضلاب مى رود، با اين وضع تكليف بنده چيست؟

ج. بهتر است اين كار را نكنند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS