9. مواد مخدر

9. مواد مخدر

 

نهى پدر از كشيدن سيگار

1903. آيا اگر پدر فرزندش را از كشيدن سيگار و مواد مخدر نهى كند، بر فرزند اطاعت او واجب است؟

ج. در فرض سؤال كه مخالفت نوعا موجب ايذاى پدر است، اطاعت واجب است، قطع نظر از حكم مصرف مواد مخدر.

 

سيگار كشيدن افراد معتبر

1904. كشيدن سيگار براى كسانى كه شأن اجتماعى ويژه داشته و در مسند ارشاد مردم هستند، چه حكمى دارد؟

ج. موارد و شرايط و خصوصيات مختلف مى  شود.

 

استعمال دخانيات در اماكن عمومى

1905. آيا استعمال دخانيات در اماكن عمومى كه گاه موجب آزار و يا ضرر رساندن به ديگران مى  شود، جايز است؟

ج. در موردى كه موجب آزار يا ضرر باشد، جايز نيست.

 

كشت، نگهدارى و... مواد مخدر

1906. نظر مبارك را در خصوص كشت، توليد، نگهدارى، مخفى كردن، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر بيان فرماييد؟

ج. اگر اعمال مذكور براى مصرفى كه موجب اعتياد مضرّ است باشد، جايز نيست.

 

كشيدن پيپ و قليان

1907. كشيدن قليان و پيپ چه حكمى دارد؟ خريد و فروش و توليد آن ها چه صورتى خواهد داشت؟

ج. جايز است، به نحوى كه ذكر شد.

 

تفاوت شراب و ترياك

1908. بين شراب و ترياك چه فرقى وجود دارد كه شراب حرام است و حد دارد ولى ترياك خير؟

ج. ترياك هم اگر سبب اعتياد شود، حرام است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS