2. غنا

2. غنا

 

تعريف غنا

1790. غنا چيست؟ آيا غنا فقط شامل صداى انسان است يا اين كه شامل صداهاى حاصل از آلات موسيقى هم مى  شود؟

ج. غنا، كشيدن صدا و گردش آن در حنجره است، به گونه  اى ويژه كه طرب آور بوده و به علت شدّت شادمانى به واسطه خيال وصول به محبوب و يا حزن و اندوه به واسطه خيال فراق و دورى او، موجب سبكى در انسان گردد؛ و علامت آن مناسبت داشتن با مجالس اهل فسوق مى  باشد و صداهاى حاصل از آلات و ابزار، حكم جداگانه  اى دارد كه در مسأله  ى 20 از مسايل متفرقه رساله و نيز در باب موسيقى همين كتاب ذكر شده است.

 

معيار حرمت غنا

1791. آيا معيار در حرمت غنا، كيفيت آهنگ است يا محتواى آن؟

ج. در غنا، كيفيت آهنگ معيار حرمت است.

 

آوازخوانى زن براى شوهر

1792. آيا جايز است زن براى شوهر خود آواز بخواند؟

ج. آواز اگر غنا است، جايز نيست.

خواندن اشعار با مضامين فاسد

1793. خواندن اشعارى كه داراى مضامين فاسد و لغو و هجو است با آواز يا ساده چه حكمى دارد؟

ج. خواندن آن اشعار ملازمت با غنا ندارد و مى  تواند تحت عنوان ديگرى هم حرام باشد.

 

آوازخوانى زن براى مرد اجنبى

1794. گوش دادن به صداى زن نامحرم براى مرد، در صورتى كه اشعار مذهبى بخواند و موجب مفسده هم نباشد، چه حكمى دارد؟

ج. با عدم غنا و لذّت بردن جايز است؛ اگرچه احتياط در اجتناب است.

 

هم خوانى زنان با مردان

1795. هم خوانى زنان با مردان و شنيدن هم خوانى آن ها چه حكمى دارد؟

ج. كلاًّ اشكال دارد.

 

شنيدن صداى تلاوت قرآن زن توسط مرد

1796. هنگامى كه در مراسم صبحگاهى مدرسه يكى از خواهران قرآن را با صوت تلاوت مى  كند، دبيران مرد صداى وى را مى  شنوند، آيا به طور كلّى تلاوت قرآن توسّط خواهران در صورت شنيدن نامحرم گناه است؟

ج. اشكال دارد.

 

قرائت قرآن به صورت شاد

1797. آيا خواندن قرآن به صورت شاد حرام است؟

ج. اگر به حدّ غنا نباشد، جايز است.

خوانندگى زنان

1798. آيا خوانندگى زنان حرام است؟

ج. اگر به حدّ غنا باشد يا صداى آن ها را نامحرم بشنود، حرام است.

 

گوش دادن به آواز زن نامحرم

1799. گوش كردن به آواز زن نامحرم، چه حكمى دارد؟

ج. اشكال دارد، هر چند با ريبه هم نباشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS