عدّه ى طلاق

عدّه  ى طلاق

 

عقد موقت زن در عدّه خلع توسط زوج

905. كسى كه زنش را طلاق خلع داده است، آيا مى  تواند در عدّه  اش او را براى خود صيغه  ى موقّت كند؟

ج. آرى، مى  تواند.

 

عدّه  ى زانيه

906. زنى كه از زنا باردار شده با زانى يا غير او ازدواج مى  كند. آيا احتياج به عدّه دارد؟ و اگر شوهرش او را بعد از ازدواج طلاق دهد، آيا عدّه دارد؟ و در صورتى كه عدّه دارد، آيا عدّه  ى او ابعد الأجلين است يا عدّه  ى اقراء؟

ج. زانيه عدّه  اى از زنا ندارد و اگر شوهرش او را بعد از دخول طلاق دهد، عدّه  ى او مثل عدّه  ى غير حامل است كه سه طهر يا سه ماه باشد.(جامع المسائل، ج 3، ص 589.)

 

حصول عدّه  ى حامل در سقط جنين عمدى

907. در طلاق حامل ـ كه عدّه  ى آن به وضع حمل است ـ ، آيا اسقاط جنين عمدى را هم شامل مى  شود؟

ج. شامل مى  شود.

طلاق زن پس از تزريق نطفه

908. نطفه  ى مردى را پس از ازدواج در رحم عيالش تزريق مى  كنند و حامله مى  شود و قبل از دخول او را طلاق مى  دهد. آيا حكم طلاق قبل از دخول را دارد و عدّه ندارد و يا حكم طلاق حامل را دارد؟

ج. احتياط دومى است، بلكه لزوم احتياط مذكور خالى از وجه نيست. (جامع المسائل، ج 3، ص 584)

 

يائسه شدن زن در عده طلاق

909. زن مطلّقه  اى پس از طلاق، يك يا دو بار عادت ماهانه ديده و سپس يائسه شده است. آيا باقى مانده  ى عدّه ساقط است؟

ج. مدت باقى مانده ساقط نمى  شود؛ بلكه بايد تا آن مدّتى را كه اگر يائسه نمى  شد عدّه  اش طول مى  كشيد، عدّه  اش را ادامه دهد.

 

عده  ى وطى به شبهه

910. ابتداى عدّه وطى به شبهه چه زمانى است؟

ج. بعد از وطى است.

 

حكم عدّه در صورت رجوع و طلاق مجدّد

911. شخصى عيال خود را كه مدخوله بوده، طلاق رجعى داده است و در عدّه به زن رجوع مى  كند و قبل از دخول، مجدّدا بعد از چند روز طلاق مى  دهد. آيا او مطلّقه غيرمدخوله است و عدّه ندارد يا براى طلاق دوّم بايد عدّه نگه دارد؟

ج. بايد از طلاق دوّم عدّه نگه دارد.

 

لزوم عدّه در صورت يقين به عدم حاملگى

912. امروزه از نظر پزشكى، امكانات آزمايشگاهى و تجهيزاتى، نظير سونوگرافى وجود دارد كه در كوتاه ترين زمان مى  توان به طور قطع يقين حاصل نمود كه زنى در اثر هم بسترى و نزديكى باردار شده است يا خير. با چنين فرضى آيا مدّت عدّه همان است كه قبلاً آورده شده يا قابل تغيير است؟

ج. قابل تغيير نيست.

 

عدّه طلاق كسى كه داروى ضد حاملگى مصرف مى  كند

913. امروزه با استفاده از دارو [خوراكى، تزريقى] يا به كار بردن وسايل پيشگيرى، به طور قطع مى  توان از باردارى زن متعاقب مقاربت، ممانعت كرد، با چنين فرضى آيا براى زنانى كه از امكانات فوق  الذّكر استفاده مى  نمايند و در عقد دايم يا متعه مى  باشند، هنگام متاركه لازم است عدّه نگه دارند يا خير؟

ج. عدّه لازم است.

 

ازدواج با زن در عدّه

914. ازدواج دايم يا موقت با زنى كه در عدّه است، چه صورتى دارد؟ اگر جاهل به اين حكم باشند و امكان دسترسى به حكم نداشته باشند و ازدواج صورت پذيرد، ازدواج آن ها چه حكمى دارد؟

ج. ازدواج در عده باطل است و اگر هيچ كدام نمى  دانسته  اند كه زن در عده است و يا اين كه نمى  دانسته  اند كه عقد كردن در عده حرام است، در صورتى كه مرد با او در زمان عده نزديكى كرده باشد، آن زن بر او حرام مى  شود و اگر نزديكى بعد از زمان عده بوده است، عقد باطل است، ولى زن بر او حرام نمى  شود، بلكه مى  تواند بعدا زن را عقد نمايد.

 

لزوم عدّه بر كسى كه رحم ندارد

915. در اثر عمل جراحى، رحم خانمى را برداشته  اند يا لوله  هاى رحم او را بسته  اند كه آبستن نمى  شود. چنين خانمى را اگر طلاق بدهند و يائسه نباشد، آيا عدّه دارد؟

ج. اگر به او دخول شده باشد، عدّه دارد.

 

ملاحظه  ى سال قمرى در احتساب سنّ يائسگى

916. آيا مراد از پنجاه يا شصت سال براى يائسه شدن زنان سيّده و غير سيّده، سال قمرى است يا شمسى؟ اگر قمرى است، به سال شمسى چه مقدار مى  شود؟

ج. ظاهرا سال قمرى است. و نسبت بين سال قمرى و شمسى، به زيادتى مخصوص شمسى در هر سال معلوم مى شود كه در پنجاه و شصت چه قدر مى  شود، (60 سال قمرى برابر است با 58 سال و 2 ماه و 18 روز شمسى، و 50 سال قمرى برابر است با 48 سال و 6 ماه و 17 روز شمسى.)

 

عدّه زن مطلّقه  اى كه به غير از دخول حامله شده

917. در صورتى كه طلاق پيش از دخول باشد، در حالى كه زن حامله است و از راه جذب منى يا تلقيح مصنوعى، منى شوهر در رحمش قرار گرفته  باشد، آيا زن بايد عدّه نگه دارد؟

ج. لزوم عده نگه داشتن موافق احتياط است؛ بلكه لزوم احتياط مذكور خالى از وجه نيست. (جامع المسائل، ج 3، ص 584.)

 

ازدواج بدون رعايت عدّه

918. دخترى را براى پسرى عقد كرده  اند. پسر از دبر دخول نموده و بعد طلاق گرفته است. سپس آن دختر را بدون عدّه براى پسر ديگرى عقد كرده  اند. آيا اشكال دارد.

ج. عدّه دارد و عقد در عدّه باطل است و در مورد سؤال براى ازدواج دوّم به مسأله  ى 1920 و 1919 رساله مراجعه شود.

عده پس از ازدواج موقت

919. آيا زن پس از ازدواج موقت بايد عده نگه دارد و آيا اين عده نگه داشتن اجحاف به زن نيست؟

ج. اگر در آن عقد نزديكى بوده، بايد عده نگه دارد.

 

عده ازدواج موقت

920. عده زن صيغه  اى چه قدر است؟

ج. بعد از اتمام مدت يا بذل مدت بايد تا دو حيض كامل عده نگه دارد.

 

عقد موقت و بذل مدت

921. اگر كسى عقد موقت كرد و بعد از مباشرت، اقدام به بذل مدت نمود، و دوباره با همان مورد عقد موقت نمود و قبل از مباشرت بذل مدت كرد، آيا اين زن براى ديگرى نياز به عدّه دارد، يا خير؟

ج. عقد اوّل نياز به عدّه دارد، يعنى براى ازدواج زن با فرد ديگر بايد عدّه  ى عقد نخست منقضى گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS