احكام انواع معاشرت ها

احكام انواع معاشرت ها

 

استفاده از وسايل همديگر

841. استفاده دو دانشجوى هم خوابگاهى، از وسايل همديگر چه حكمى دارد؟

ج. با رضايت همديگر مانعى ندارد.

 

خوابيدن دو هم جنس كنار هم

842. آيا دو خواهر يا دو برادر (هم اتاقى) اگر سرهايشان را موقع خواب روى يك بالش بگذارند، اشكال شرعى دارد؟

ج. احتياط در ترك آن خوب است هر چند مفسده  اى نداشته باشد و با مفسده، جايز نيست.

 

ارتباط با صوفيه

843. ارتباط با فرقه  هاى صوفيه چه حكمى دارد؟

ج. اشكال دارد.

 

معاشرت با شش امامى  ها

844. معاشرت با فرقه شش امامى چه حكمى دارد؟

ج. با احتمال و خوف (ترس) گمراهى، جايز نيست.

وظيفه در قبال عدم رعايت حجاب در دانشگاه

845. با توجه به عدم رعايت حجاب توسط برخى از خواهران، وظيفه ما در كلاس ها و رفت و آمد در محيط دانشگاه چيست؟

ج. اگر تحفّظ (خود نگهدارى) ممكن نيست و معرضيت حتمى براى وقوع در حرام دارد، درس خواندن با اختلاط دختر و پسر جايز نيست.

 

معاشرت با فرد لاابالى

846. سلام كردن و دست دادن به شخصى كه از نجاست پرهيز نمى  كند، چه حكمى دارد؟

ج. اشكال ندارد.

847. حكم معاشرت با افرادى كه به احكام اسلامى اهميت نمى دهند و روش برخورد با آن ها چيست؟

ج. با احتمال تأثير، بايد امر به معروف و نهى از منكر كرد و اگر تأثير نكرد، با آن ها معاشرت نكند.

 

ارتكاب محرمات توسط هم اتاقى  ها

848. وظيفه دانشجو در برابر هم اتاق هايى كه از ترانه و موسيقى و پاسور استفاده مى  كنند چيست؟

ج. بايد آن ها را منع كند و اگر از اعمال خود دست برنداشتند، نبايد در يك اتاق با آن ها زندگى كند.

 

معاشرت با ارمنى  ها

849. رفت و آمد و معاشرت با دانشجويان ارمنى در خوابگاه و پاكى و نجاست آن ها از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

ج. حكم معاشرت با ساير كفّار را دارند و محكوم به نجاست اند.

خويشاوندانى كه اهل گناه  اند

850. آيا قطع رابطه با خويشاوندان و اقوامى كه اهل غيبت و افترا زدن به مردم هستند و نهى  ازمنكر در آن ها تأثير ندارد، جايز است؟

ج. اگر رَحِم هستند، به طور كلّى با آن ها قطع نكند هر چند با سلام رساندن به آن ها.

 

معاشرت با بى  نمازها

851. رفت و آمد و معاشرت با افرادى كه نماز نمى  خوانند ولى به خدا معتقد هستند، چه حكمى دارد؟

ج. حتى الامكان آن ها را نمازخوان كنيد.

 

كمك مالى به بى  نماز

852. كمك مالى به كسى كه نمى  دانيم نماز مى  خواند يا خير، چه حكمى دارد؟ اگر بدانيم نماز نمى  خواند چه طور؟

ج. اگر مسلمان باشند، براى ضروريات زندگى جايز است و امر به معروف آن ها هم لازم است.

 

معاشرت با كسى كه اهل خمس نيست

853. معاشرت با غير اهل خمس و قبول هديه و خوردن غذاى آنان چه حكمى دارد؟

ج. معاشرتى كه همراه با امر به معروف باشد، مانعى ندارد و در استفاده از اموالشان به مسأله  ى 1408 رساله رجوع شود.

 

معاشرت با اهل معصيت

854. معاشرت با دوستانى كه مذهبى نيستند و به نماز اهميت نمى  دهند و اهل نوار، موسيقى، پاسور و قمار هستند، اما در معاشرت آدم هاى خوبى هستند، چه صورتى دارد؟

ج. اگر ارشاد و نصيحت آن ها اثر ندارد، با آن ها معاشرت نكنيد تا آن ها در شما تأثير نگذارند.

 

ارتباط با دختران در فعاليت هاى فرهنگى

855. در كارهاى فرهنگى تا چه اندازه مى  توان با دختران، ارتباط شرعى داشت؟

ج. در كار فرهنگى كه همراه با آن ها باشيد، اصلاً جايز نيست.

 

محافل صوفيه

856. شركت مؤمنين در محافل و مجالس صوفيه و انجام و اذكار آن ها و نيز حضور در خانقاه  هاى آنان چه حكمى دارد؟

ج. جايز نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS