آرايش و زينت

آرايش و زينت

 

آرايش زن يا دختر

780. آيا آرايش زن يا دختر اشكال دارد؟

ج. در مقابل نامحرم بايد بپوشاند.

 

ملاك آرايش نامحرم

781. آيا ملاك در حرمت آرايش، لذت بردن نامحرم است؟

ج. خير، آرايش در برابر نامحرم جايز نيست، چه او لذت ببرد يا نبرد.

 

بيرون آمدن با آرايش

782. حكم بيرون آمدن بانوان از خانه با آرايش چيست؟

ج. اگر در معرض ديد نامحرم باشد، جايز نيست.

 

آرايش در حد كم

783. آيا آرايش به مقدار خيلى كم، در حدّى كه صورت انسان از بى  حالى دربيايد، اشكال دارد؟

ج. در مقابل نامحرم اشكال دارد.

لنز رنگى چشم

784. آيا استفاده از لنز رنگى، براى تغيير رنگ چشم جهت بانوان حكم زينت دارد كه بايد از نامحرم پوشانده شود؟

ج. اگر جلب نظر كند، بايد پوشانده شود و صدق زينت، عرفى است.

 

جراحى پلاستيك صورت

785. زنى كه صورت خود را با جراحى پلاستيك زيبا ساخته است، آيا حكم زينت پيدا كرده و بايد آن را از نامحرم بپوشاند؟

ج. اگر موجب توجه و تحريك نامحرم باشد، بايد بپوشاند و ذكر شد كه زينت بودن به صدق عرفى است.

 

خال كوبى

786. آيا خال كوبى دست و صورت كه در بعضى از زنان ديده مى شود، زينت است و پوشاندن آن از نامحرم لازم است؟

ج. زينت بودن مربوط به صدق عرفى است، پس اگر عرف آن را زينت محسوب كند، پوشاندن آن از نامحرم لازم است.

 

مد موى مردانه

787. برخى از مدهاى مو جهت خواهران به مد موى مردانه مشهور است و به قدرى كوتاه است كه آنان را شبيه مردان مى  نمايد، آيا اين نحوه كوتاه كردن مو شرعا اشكال دارد؟ و در صورت اشكال اگر شوهر اين نحوه از مد را بپسندد، آيا زن مى  تواند از آن امتناع كند؟

ج. بله، تشبّه زن به مرد و بالعكس جايز نيست و در امر حرام نبايد به حرف شوهر گوش كند.

ابروان اصلاح شده

788. آيا ابروان اصلاح شده جزو آرايش محسوب مى  شود و بايد از نامحرم پوشيده شود؟

ج. بله، بايد بپوشاند.

 

حلقه ازدواج

789. آيا حلقه ازدواج، در حكم زينت است و بايد از ديد نامحرم پنهان باشد؟

ج. بله، بايد بپوشاند.

 

استفاده از ناخن مصنوعى

790. استفاده از ناخن هاى مصنوعى چه حكمى دارد؟ و آيا جزو زينت حساب مى  شود؟

ج. اگر ناخن بلند باشد، زينت محسوب مى  شود.

 

گذاشتن ناخن بانوان

791. آيا بلند گذاشتن ناخن براى زنان جايز است؟ و آيا اين عمل زينت به شمار مى  آيد و بايد از نامحرم پوشيده شود؟

ج. بله، بايد بپوشاند.

 

سرمه كشيدن

792. آيا سرمه كشيدن زينت محسوب مى  شود و بايد از نامحرم بپوشاند؟

ج. بله، بايد بپوشاند.

 

حكم آرايشگاه  ها

793. در آرايشگاه  هاى زنانه خطّ ابرو را ترميم مى  كنند و بعضى از علما گفته  اند اين عمل حرام است. نظر حضرت عالى در اين خصوص چيست؟

ج. اگر براى نشان دادن به نامحرم نباشد، مانع ندارد، واللّه  العالم.

 

حناى دست

794. حناى دست زن را اگر نامحرم ببيند و موجب ريبه نباشد، چه صورت دارد؟

ج. اگر زينت محسوب شود، جايز نيست و در غير اين صورت بنابر احتياط نگاه نكند.

 

انگشتر عقيق، عينك طبى زيبا و...

795. آيا سرمه كشيدن يا ابرو چيدن، انگشتر عقيق، ساعت، عينك طبّى زيبا براى زنان زينت به حساب مى  آيد كه پوشش آن لازم باشد؟

ج. اگر عرف آن ها را زينت محسوب كند، پوشش آن لازم است.

 

بلند گذاشتن ناخن براى مرد

796. آيا بلند گذاشتن ناخن براى مرد از زينت هاى اختصاصى بانوان محسوب شده و حرام است؟

ج. اگر عرفا صدق تشبّه به زن كند، اشكال دارد.

 

وجه و كفّين

797. چنان كه زن با خود زينت داشته باشد، مانند اين كه حلقه  ى ازدواج، انگشترى در دست يا چهره آراسته كرده باشد، آيا واجب است وجه و كفّين را بپوشاند؟

ج. هر موضع كه عرفا صدق زينت مى  كند، حكم خاص زينت را دارد و اگر صدق زينت ننمايد، حكم مطلق وجه و كفين جارى است.

استفاده از عطر و ادكلن در مكان هاى عمومى

798. استفاده از عطر و ادكلن ـ كه به عنوان زينت سيّال است ـ درمكان هاى عمومى و در مواجهه با نامحرم، براى زنان و مردان چه حكمى دارد؟

ج. در مواقع غير مناسب بهتر است ترك شود، ممكن هم هست گاهى موجب تمايلاتِ بد باشد و معرضيّت فتنه و فساد داشته باشد كه در اين صورت جايز نيست.

 

عطر، ادكلن، كرم و...

799. آيا استمعال عطر و ادكلن ملايم براى خانم ها، در مجامع عمومى و در حضور نامحرم حرام است؟ آيا استفاده از كرم ها و يا ضد بوى بغل كه داراى بوى ملايمى است، شامل حكم فوق مى  شود؟

ج. از هر چه سبب جلب توجه نامحرم شود، بايد اجتناب شود.

800. آيا نفس خوشبو و معطّر بودن كه خود نوعى از زينت و آرايش محسوب مى  شود براى خانم ها، كه معمولاً بوى آن را نامحرم احساس مى  كند، چه حكمى دارد؟

ج. در صورت تهييج و تحريك اشكال دارد.

 

استشمام عطر

801. استشمام بوى عطر نامحرم [اعمّ از اين كه زن استشمام  كننده باشد يا مرد]، چه حكمى دارد؟

ج. اگر در معرض فتنه و فساد باشد، اشكال دارد

 

كلاه گيس

802. آيا نگاه كردن مرد به كلاگيس همسرش كه از موى زن هاى نامحرم درست شده است، جايز است؟

ج. جايز نيست، بنابر احوط.

بلند گذاشتن مو

803. حدّ بلند گذاشتن مو براى مردان چه قدر است؟ آيا بلند گذاشتن مو تا روى شانه يا پشت كمر اشكال دارد؟

ج. اگر تشبّه به زن باشد، جايز نيست.

 

رنگ مو و اصلاح ابرو براى مردان

804. استفاده از رنگ مو، اصلاح زنانه  ى مو و برداشتن زير ابروها براى مردها اشكال دارد؟

ج. اگر تشبّه به زن باشد، جايز نيست.

 

تزاحم ريش تراشى با كارهاى انسان

805. هل يجوز حلق اللحية اذا كان مطلوبا فى العمل يحيث يتوقف استمرار العمل على الحلق و اصل القبول فى العمل يتوقف على حلق الحلية او الامتيازات مثل البثات الدراسية او زيادة الراتب لاتكون لصاحب اللحية ففى وضعنا هذا و مع لحاظ هذه الحالات هل يجوز حلق اللحية ام لا؟

ج. امّا ما كان مع ابقاء مرتبة من اللّحية فلا اشكال، و امّا مع عدم بقاء شى ء من اللّحية فتقع المزاحمة بين تحريم الحلق و وجوب العمل المتوقّف على الحلق ـ مثل صورة تعيّن الواجب الكفائى ـ و تقدّم ماهو الأهمّ شرعا.

استفاده از زيور آلات طلا براى پسربچه

806. آيا استفاده از زيور آلات طلا براى پسر بچه حرام است يا خير؟

ج. اگر بالغ نباشد جايز است.

 

ساعت، انگشتر و زنجير طلا براى مرد

807. آيا آويختن زنجير طلا به سينه و انگشتر طلا يا ساعت مچى طلا براى مرد اشكال دارد؟ يا فقط در حال نماز اشكال دارد؟

ج. حرام است، چه در حال نماز و چه در غير نماز.

 

وصل كردن موى زن به مرد

808. در آرايشگاه از موى زنان به موى مردان وصل مى  كنند. آيا نظر كردن به آن جايز است؟ هم چنين حكم نماز و عبادت چيست؟

ج. اصل اين عمل و نگاه به آن مشكل است، هر چند كه نماز با آن باطل نيست.

 

استفاده مرد از زينت هاى بانوان

809. آيا زينت كردن مرد به چيزهايى كه به بانوان اختصاص دارد، حرام است؟

ج. اگر گردن بند و انگشتر و ساعت و امثال آن ها از طلا باشد، حرام است و اگر از طلا نباشد امّا از زينت هايى محسوب شود كه اختصاص به زنان داشته باشد نيز استفاده آن براى مرد حرام است.

 

استشمام بوى عطر نامحرم

810. استشمام بوى عطرى كه زن هاى نامحرم استفاده مى  كنند، بدون قصد لذت و ريبه چه صورتى دارد؟

ج. جايز است، اگرچه احتياط خوب است.

 

استشمام بوى طبيعى بدن زن

811. استشمام بوى طبيعى بدن زن نامحرم يا بوى لباس هاى او براى مرد نامحرم اشكال دارد؟

ج. اگر بدون قصد لذت و ريبه باشد، جايز است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS