معاشرت با جنس مخالف

معاشرت با جنس مخالف

 

شركت در مجالس شادى

699. شركت در مراسم ازدواج برادران و خويشاوندان و دوستان در بعضى از موارد، مواجهه با عدم پوشش اسلامى زنان و ديدن نامحرم و لهو را دربردارد و در صورت عدم شركت، موجب تكدّر عميق والدين و فاميل ها مى  شود. آيا شركت كردن جايز است؟

ج. شركت در چنين مجالسى، اگر علم دارد كه به حرام مبتلا مى  شود، جايز نيست.

 

اختلاط بين زن و مرد

700. آيا اختلاط بين زن و مرد حكمى جداى از نگاه به نامحرم يا لمس و تماس و صحبت با آن ها دارد؟ و اگر در مجموعه  اى زن ها و مردها مخلوط باشند، با رعايت حجاب و حفظ نگاه و عدم تماس و صحبت مشكوك، آيا نفس اختلاط آن ها با همديگر حرام است؟

ج. به جهت معرضيّت نوعيه براى معيّت يا تعقّب به حرام، اختلاط حرام است.

 

لبخند زدن به مرد نامحرم

701. لبخند زدن هنگام صحبت با مرد نامحرم، چه حكمى دارد؟

ج. اشكال دارد.

شنيدن خنده  ى نامحرم

702. شنيدن صداى خنده  ى زن نامحرم ـ بدون ريبه ـ ، در صورتى كه معرضيّت براى فتنه نداشته باشد، چه حكمى دارد؟

ج. جايز است، اگرچه احتياط خوب است.

 

شوخى با نامحرم هاى فاميل

703. در يك خانه چند برادر با خانواده  ى خود زندگى مى  كنند. گاهى به حسب اتّفاق برادر به زن برادر نگاه و گاهى هم شوخى مى  كند. با عادّى بودن اين جريان، حكم مسأله را بيان بفرماييد؟

ج. با نامحرم هاى ديگر فرق ندارد.

 

خنداندن نامحرم

704. اگر انسان با زن نامحرم شوخى كند يعنى حرفى بزند و او را بخنداند، چه حكمى خواهد داشت؟

ج. چون غالبا موجب وقوع در فتنه است، ترك شود.

 

شنيدن خنده  ى نامحرم

705. گوش دادن به خنده زن نامحرم، اگر موجب مفسده نباشد چه حكمى دارد؟ در صورتى  كه مفسده داشته باشد چه حكمى دارد؟

ج. مثل گوش دادن به صوت حَسنِ او است.

 

خنده زن نامحرم

706. خنديدن زن به گونه  اى كه نامحرم صداى آن را بشنود، چه حكمى دارد؟

ج. اشكال دارد.

تواشيح خواهران

707. تواشيح  خوانى خواهران در برنامه  هاى عمومى دانشگاه در حضور برادران چه حكمى دارد؟ تدريس صوت و لحن قرآن و تواشيح توسّط مدرّس مرد، در صورتى كه مربّى زن در سطح تخصّصى جهت آموزش موجود نباشد [با توجّه به اين كه لازمه  ى اين آموزش قرائت خوهران و شنيدن صداى آنان توسّط مدرّس مرد است[ چه حكمى دارد؟

ج. خواندن زن در حضور مرد و استماع آن موجب فساد است و مجاز نيست.

 

حضور زن و مرد نامحرم در مكان خلوت

708. ما هو حكم الخلوة بالمرأة الاجنبية و لو مع أمن الوقوع فى  الحرام؟ و ما هى حدود الخلوة المحرمة؟

ج. فى صورة العلم بالوقوع فى  الحرام حرام، و فى غيرها مورد الإحتياط، إلاّ مع الظنّ الإطمينانى بعدم الوقوع و ان حسن الاحتياط ايضا.

709. بودن زن و مرد نامحرم در محلّى خلوت ـ كه كسى در آن جا نيست ـ ، در سه صورت زير چه حكمى دارد؟

1) بچّه  اى مميّز آن جا باشد ولى كسى نتواند وارد شود.

ج. اشكال ندارد، اگر خلوت اطلاق نشود.

2) كسى بتواند به آن جا وارد شود.

ج. اشكال ندارد.

3) كسى نتواند به آن جا وارد شود، ولى اطمينان به عدم وقوع در گناه باشد.

ج. احتياط خوب است.

تنها بودن پزشك با بيمار زن

710. آيا تنها بودن پزشك مرد با بيمار زن يا بالعكس در مطبّ (با توجه به اين كه كسى حق ورود بدون هماهنگى و اجازه به داخل مطب را ندارد)، شرعا اشكال دارد؟

ج. اگر خوف وقوع در حرام نباشد، اشكال ندارد.

 

گوش دادن به صداى زن در كُر

711. حكم گوش دادن به صداى زن ها در گروه كُر، زمانى كه گروهى مى  خوانند، بدون قصد لذّت چيست؟

ج. اگر زمينه ساز فساد است، اشكال دارد.

712. آيا شنيدن شعرخوانى زن نامحرم حرام است؟ در زمان پيامبر ـ صلّى  اللّه  عليه  وآله  وسلّم ـ چگونه بوده است؟

ج. اشكال دارد.

 

مصيبت خواندن و دعا خواندن زن

713. مصيبت خواندن و يا دعا خواندن و يا قرآن خواندن توسّط زن، با توجّه به اين كه مرد يا مردانى صدايش را مى  شنوند، چه حكمى دارد؟

ج. احتياط در ترك است.

 

بهره بردن زن از غلام مرد خود

714. آيا زن مى  تواند از غلامش بهره جنسى ببرد؟

ج. خير.

 

رفتار با شوهر خواهر توسط زن

715. آيا با شوهر خواهر، بايد همانند نامحرم رفتار كرد؟

ج. بله.

رابطه نامشروع با خواهر زن

716. آيا رابطه نامشروع با خواهر زن، باعث حرمت همسر، بر مرد مى  شود؟

ج. خير.

 

ارتباط با زن برادر

717. ارتباط با زن برادر، كه موهاى سرش ديده مى  شود و يا با شخص دست مى  دهد، چه حكمى دارد؟

ج. حرام است.

 

نشستن دو نامحرم در كنار هم

718. آيا نشستن نامحرم در كنار هم در مجالس ميهمانى، سر سفره غذا، وسايل نقليه عمومى و... اشكال ندارد؟

ج. اگر خوف وقوع در حرام باشد بايد اجتناب كنند.

 

سريع راه رفتن در مقابل نامحرم

719. دويدن و سريع راه رفتن مقابل نامحرم، چه حكمى دارد؟

ج. به خودى خود اشكال ندارد.

 

اشتغال زنان در ادارات

720. اشتغال زنان در ادارات اگر ارباب رجوع آنان مردان نيز باشند، چه حكمى دارد؟

ج. اشكال دارد.

 

كار زنان در محيطى كه نامحرم وجود دارد

721. كار كردن زن در جايى كه نامحرم هست، چه حكمى دارد؟

ج. اشكال دارد.

پرستارى زن از مرد بيمار

722. پرستارى زن، از مرد بيمار چه حكمى دارد؟

ج. بايد از محارم باشد و يا حلال و حرام را مراعات كند.

 

نشستن با نامحرم بر سر يك سفره

723. آيا نشستن بر سر سفره اى كه نامحرم وجود دارد، حرام است؟

ج. خلاف احتياط است.

 

ارتباط علمى پسر با دختر نامحرم

724. معاشرت با دختر عمو در حد استادى و تقويت درسى چه صورت دارد؟

ج. مثل ساير نامحرم  ها است.

 

فكر كردن زن در مورد مرد نامحرم

725. آيا فكر كردن در مورد مرد نامحرم اشكال دارد؟

ج. خلاف احتياط است و بلكه با معرضيّت فتنه، جايز نيست.

 

فكر كردن درباره  ى نامحرم

726. فكر كردن درباره پسر مورد علاقه  اى كه با شخص ديگرى ازدواج كرده چه حكمى دارد؟

ج. با معرضيّت فتنه، اشكال دارد.

 

گردش با نامزد خود

727. گردش رفتن با نامزد خود كه هنوز عقد نكرده، چه حكمى دارد؟

ج. با ساير نامحرم ها فرقى ندارد.

روابط پسر و دختر

728. برخوردها، مباحثه  ها و روابط درسى بين دانشجويان پسر و دختر چه حكمى دارد؟

ج. بستگى به فساد و عدم آن و معرضيّت براى گناه و عدم آن دارد و خلاف احتياط است و بايد از آن دورى بشود.

 

دوست داشتن فاميل نامحرم

729. اگر افرادى را كه فاميل نامحرم هستند، دوست داشته باشيم، حرام است؟

ج. خلاف احتياط است، مگر اين كه دوستى براى جهات معنوى و تقوايى او باشد.

 

مكاتبه كردن با دختر جهت ازدواج

730. مكاتبه و نامه دادن براى ازدواج به دختر مورد نظر چه حكمى دارد؟

ج. اگر طولانى و در مدت هاى طولانى باشد و هم چنين اگر مضمون آن متعارف نباشد و زمينه ساز فتنه باشد، اشكال دارد.

 

معاشرت با دختران دانشجو

731. كمك كردن و معاشرت با دختران دانشجوى همشهرى، چه حكمى دارد؟

ج. اشكال دارد.

 

صيغه محرميّت با هم كلاسى

732. در كلاس عاشق دخترى شده  ام، آيا مى  توانم با او صيغه محرميت بخوانم تا راحت با او رفت و آمد نمايم؟

ج. عقد موقت با تمام شرايط آن كه از جمله اجازه  ى پدر دختر باشد، مانعى ندارد.

 

دوستى پسر با دختر

733. با دخترى دوست شده  ام، آيا دوستى من با آن دختر از نظر شرع جايز است؟ در صورتى كه قصد ازدواج با او داشته باشم چه طور؟

ج. جايز نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS