رابطه با خويشاوندان

رابطه با خويشاوندان

 

اولويت در نگهدارى از خواهر

516. خاله  اى دارم كه با مادرم از يك پدر نيست و خواهر اصلى او حاضر به نگهدارى از او نيست. كدام يك از اين ها در نگهدارى او در اولويت هستند؟

ج. اگر آن خاله صغير است، ولايت او با پدر يا جدّ پدر يا قيّم شرعى او است و نگهدارى به معناى خدمتكارى، در مراتب صله رحم داخل است.

 

صله  ى رحم با تلفن

517. در صله  ى رحم نسبت قُرب و بُعد ارحام بر چه ملاكى استوار است و آيا تلفن كردن براى صله رحم كافى است؟

ج. اولويت در رحم در اقرب فالاقرب نسبت به ارث است و تلفن كردن هم كفايت مى  كند، چنان چه در روايت است كه صله  ى ارحام كنيد؛ هر چند به سلام كردن باشد.

 

موارد جواز قطع رحم

518. در چه صورتى قطع رحم جايز است؟

ج. تا وقتى كه مسلمان هستند، قطع به طور كلى جايز نيست.

پرهيز از غذاى شبه ه ناك خويشاوندان

519. براى دورى از غذاهاى شبه ه ناك، آيا لازم است قطع رحم كنيم يا نه؟

ج. ترك قطع رحم، مستلزم ترك اجتناب از غذاى شبهه ناك نيست.

 

قطع رحم براى حفظ ايمان

520. آيا انسان مى  تواند براى حفظ ايمان خود با ارحام قطع رحم نمايد؟

ج. مى  تواند رفت و آمد را كم كند، ولى به طور كلى قطع نكند.

 

قطع رحم براى فرار از ابتلا به گناه

521. آيا قطع رحم براى فرار از غيبت و گناه جايز است؟

ج. ترك قطع رحم مستلزم آلوده شدن به گناه نيست.

 

ديدار با خويشاوندانى كه درآمد نامشروع دارند

522. صله رحم با ارحامى كه درآمد نامشروع دارند، چه حكمى دارد؟

ج. همين كه قطع كلى نكند، كافى است.

 

رابطه با اقوامى كه اهل صفات زشت مى  باشند

523. پسر عمويى دارم كه اهل دروغ و ساير اوصاف رذيله  اى است كه بى  ايمانى او را اثبات مى  كند، آيا رابطه با او صحيح است يا نه؟

ج. قطع كلى نكند.

 

معاشرت با اقوامى كه نماز نمى  خوانند

524. معاشرت و رفت و آمد با افرادى كه نماز نمى  خوانند، چه حكمى دارد؟

ج. ترك قطع رحم مستلزم رفت و آمد آن چنانى نيست، ولى اگر قابل هدايت و تأثيرپذيرند آن ها را ارشاد كنيد.

معاشرت با اقوامى كه حجاب اسلامى را حفظ نمى  كنند

525. حكم رفت و آمد و صحبت كردن با فاميل هايى كه حجاب را رعايت نمى  كنند، چيست؟

ج. مثل جواب سؤال قبلى است.

 

صله رحم و خوردن غذاى حرام خويشاوندان

526. حكم صله رحم و تصرف در مال و غذاى حرام اقوام چيست؟

ج. صله رحم مستلزم تصرف در مال حرام نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS