محرميّت و راه هاى آن

محرميّت و راه  هاى آن

 

نحوه  ى محرميّت فرزند خوانده با زن و مرد

393. چگونگى محرميّت زن و مرد با بچه  اى كه به فرزندى قبول كرده  اند را بيان فرماييد؟ حكم محرميت فرزند خوانده با ساير بچه  هاى اين زن و مرد چه مى  باشد؟

ج. اگر بچه شيرخوار باشد، با شيردادن ـ با شرايط محرميّت ـ امكان پذير است و هم چنين از راه عقدكردن ولىّ شرعى او به كسى كه سبب محرميّت در اقرباى او باشد.

394. گاهى افردى كه صاحب فرزند نمى  شوند، دخترى يا پسرى از پرورشگاه مى  گيرند. آيا راهى براى محرم شدن او بر پدر و مادرخوانده وجود دارد؟

ج. بله، با شير دادن يا عقد نكاح محرم مى  شود و موارد آن مختلف مى  شود.

395. آيا دختر خوانده به پدر، دايى، عمو، برادر محرم است و يا شوهر دختر خوانده به مادر خانم محرم مى  شود؟

ج. خير، اگر يكى از اسباب شرعيه محرميت محقّق نشده باشد، محرم نمى  شوند.

 

چگونگى برخورد فرزند خوانده با خواهر و مادر خوانده

396. شانزده سال پيش بچه  ايى را به فرزندى قبول كرديم، اكنون او به بلوغ رسيده است، خواهر و مادر خوانده از نظر پوشش چه كنند؟ با توجه به اين كه از نظر روحى به او ضربه وارد نشود.

ج. بايد مثل نامحرم  هاى ديگر خود را از او بپوشانند، مگر به طريقى او را محرم كنند.

397. دخترى را از پرورشگاه گرفته و او را بزرگ كرده  ام. حال حدود 7، 8 ساله است. آيا براى محرم شدن مى  توانم براى پسرم عقد كنم يا نه؟

ج. بله، عقد او توسط ولىّ شرعى او جايز است.

 

نحوه محرميت با همسر برادر

398. همسر برادر شامل محارم انسان نمى  شود، اگر شخص بخواهد در برخوردهايى كه با او دارد مشكلى نداشته باشد، آيا راهى براى محرميت بين آن دو وجود دارد؟

ج. آن فرد ابتدا، دخترى را به عقد موقت خود درآورده و سپس آن دختر را از شير زن برادرش ـ به مقدارى كه در رساله ذكر شد ـ شير دهند، كه در اين صورت همسر برادر به عنوان مادر رضايى همسر او با وى محرم مى  شود.

 

محرميّت پسران شوهر به نامادرى

399. آيا فرزندان پسر به زن پدر محرم هستند؟

ج. محرم هستند.

 

صيغه برادرى در اسلام

400. صيغه برادرى در اسلام آيا مانعى در ازدواج خواهر با طرف مقابل ايجاد مى  كند و سبب محرميت مى  گردد؟

ج. خير، سبب محرميّت نمى  شود.

ناپدرى مادر

401. آيا ناپدرى مادرم بر من و مادرم محرم است؟

ج. اگر آن ناپدرى با مادر مادر شما عقد و نزديكى كرده باشد، بر مادر و شما و فرزندان شما، هر چه پايين آيند، چه در وقت عقد باشند، يا بعدا به دنيا بيايند به او محرم مى  شوند.

 

محرميت عموهاى ناتنى با برادر زاده خود

402. آيا عموهاى ناتنى كه مادرشان مادربزرگ من است و شوهر دوم مادربزرگ ام و فرزند شوهر دوم او، بر ما محرم هستند؟

ج. تمام موارد ذكر شده محرم هستند، غير از مورد آخر، يعنى فرزند شوهر دوم، كه از مادربزرگ شما نيست.

 

محرميت فرزندان به نامادرى خود

403. آيا فرزندان شوهر به زن فعليش محرم هستند؟

ج. بله، محرم هستند (به مسأله  ى 1910 رساله رجوع شود)

 

محرميت نامادرى و خانواده  اش با فرزندان شوهر

404. آيا زن پدر و بستگان نسبى او با من محرم هستند؟

ج. فقط زن پدر محرم است.

 

محرم شدن مادر دختر

405. پدرى دختر بالغ خود را به عقد موقت مردى به صورت فضولى درآورده و پس از انقضاىِ مدّت، دختر عقد را اجازه مى  كند. آيا براى حصول محرميّت مادر دختر، همين مقدار كافى است؟

ج. احتياط در تجديد عقد صحيح است.

محرميّت زن و شوهر پس از مرگ شوهر

406. آيا مردى كه مى  ميرد همسرش به او نامحرم مى  شود؟

ج. فى الجمله آثار محرميت باقى است.

 

صيغه  ى برادرى و خواهرى بين زن و مرد نامحرم

407. آيا مى  شود بين دختر و پسر نامحرم صيغه خواهر و برادرى خواند؟

ج. چنين صيغه  اى مشروعيت ندارد.

 

رابطه  ى نامشروع با خواهر زن

408. زنى كه همسرش فوت كرده است، با همسر خواهرش به صورت پنهانى براى مدتى روابط نامشروع داشته  اند، آيا اين عمل موجب حرمت ابدى همسر اين مرد بر او مى  شود يا موجب حرمت ابدى خواهر بر اين مرد مى  شود؟

ج. در هيچ كدام موجب حرمت ابدى نيست.

 

ازدواج پدر داماد با محارم داماد

409. آيا ازدواج پدر داماد با كسانى كه به سبب ازدواج با داماد محرم مى  شوند، جايز مى  باشد؟

ج. بله، جايز است.

 

ازدواج با فرزندان همسر

410. مردى از همسرش جدا شده و همسر او بعد از گذشت عدّه ازدواج كرده و صاحب اولاد گشته است، آيا اين مرد مى  تواند دختر همسر سابقش را براى خود يا پسرش بگيرد؟ در صورت برعكس شدن مسأله، آيا زن مى  تواند با پسر او در فرض شوهر نداشتن، ازدواج كند؟

ج. در صورت اوّل آن مرد خودش نمى  تواند با دختر همسرش ازدواج كند؛ بلكه پسرش كه از زن ديگر است، مى  تواند با آن دختر ازدواج كند و در صورت دوم آن زن نمى  تواند با پسر شوهرش ازدواج كند.

 

بقاى محرميّت پس از جدايى زوجين

411. آيا بعد از جدايى زوجين، رابطه  ى آن ها با كسانى كه به سبب ازدواج با آن ها محرم شده بودند، باقى مى  ماند؟ در صورتى كه مادر زن يا پدر شوهر دوباره ازدواج كنند، محرميت باقى است يا خير؟

ج. بله، باقى است.

 

انواع محرميّت در عقد موقت

412. زن و مردى كه با داشتن اولاد، با يكديگر ازدواج مى  كنند آيا دخترها و پسرهايى كه از همسر اوّل خويش دارند، بر ديگرى محرم هستند؟ اگر مرد، همسر اولش در نكاح او باشد، پسران او بر همسر دوم مرد محرمند يا خير؟ دامادهايى كه هر كدام دارند آيا بر ديگرى محرمند يا خير؟

ج. در فرض اوّل، آن دخترها و پسرها به همديگر محرم نمى  شوند و در فرض دوم پسران آن مرد به همسر دوم محرم اند؛ ولى دامادهاى هر كدام به ديگرى محرم نيستند.

 

همسر نوه

413. آيا زوجه  ى پسر دختر شخص با او محرم است؟

ج. بلى، محرم است.

 

خاله  ى يك طرفه

414. خاله  هاى بنده فقط از طرف پدرشان با مادرم خواهر هستند، ولى از طرف مادر يكى نيستند. آيا آن خاله  ها براى من محرم هستند؟ و هم چنين خانمى كه با مادرم صيغه  ى خواهرى خوانده است، براى من محرم است يا خير؟

ج. خاله  ى شما مى  باشند ـ هر چند از طرف پدرى ـ پس محرم هستند و خواهر خوانده  ى مادر شما، خاله  ى شما نمى  باشد و محرم نيست.

 

مادر زن دوّم

415. آيا مادر زن دوّم به پسر زن اوّل مرد ـ كه از همين شوهر فعلى مى  باشد ـ ، محرم است يا نه؟ و در صورتى كه زن اوّل از شوهر اوّلى خود [غير از شوهر فعلى] پسر داشته باشد، تكليف آن پسر با زن دوّم اين مرد و مادر زن دوّم شوهر فعلى چيست؟

ج. در فرض اوّل، مادر زن دوّم به پسر شوهر، از زن ديگر محرم نيست. و در فرض دوّم نيز پسر زن اوّل از شوهر ديگر با زن دوّم و مادر زن دوّم، محرم نيستند.

 

حكم محرميّت دامادهاى مختلف

416. مردى داراى دو زن است و از هر زنى چند دختر دارد و تمام دخترها را شوهر داده است. آيا شوهر آن دخترهاى زن اوّلى به زن دوّمى مرد، و يا شوهر آن دخترهاى زن دوّمى به زن اوّلى مرد محرم هستند؟ و آيا نوه  هاى زن اوّلى بر زن دوّمى مرد و هم چنين نوه  هاى زن دوّمى بر زن اوّلى مرد محرم مى  باشند؟

ج. در فرض اوّل شوهر دختر، با زن ديگر پدر دختر محرم نيست. و در فرض دوّم، نوه  هاى مرد از يك زن با زن ديگر مرد مذكور، محرم هستند.

 

زنا در عده عقد موقت

417. زناى در عدّه عقد موقّت چه حكمى دارد؟ آيا موجب حرمت ابدى مى  شود؟

ج. نمى  شود.

محرم نبودن مادر زن دوّم به پسر زن اوّل

418. آيا مادر زن دوّم به پسر زن اوّل محرم است؟

ج. محرم نيست.

 

محرم نبودن ربيبه بر پدر شوهر

419. آيا ربيبه كه بر شوهر زن محرم است، بر پدر شوهر هم محرم است؟

ج. محرم نيست.

 

پدر رضاعى شوهر

420. آيا پدر رضاعى شوهر بر زن محرم است و مانند پدر شوهر نسبى است؟

ج. بله، محرم است.

 

محرميت داماد زن اوّل به زن دوم

421. مردى داراى دو عيال مى باشد و از يك عيال دخترى دارد، آيا شوهر اين دختر به عيال دوّم محرم است؟

ج. محرم نيست.

 

دختر شوهر قبلى

422. هر گاه مردى با زنى ازدواج كند و او از شوهر قبلى داراى دخترى باشد و به حدّ بلوغ برسد، آيا بر اين مرد محرم است؟

ج. در صورت نزديكى با آن زن، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هر چه پايين آيند، چه در وقت عقد باشند يا بعدا به دنيا بيايند، به آن مرد محرم مى  شوند، و در صورت عدم نزديكى تا وقتى كه آن زن در عقد او است، نمى  تواند با دختر ازدواج كند.

صحّت عقد دختر زن اوّل براى برادر

423. مردى دو زن دارد، دختر زن اوّل خودرا كه دختر خودش نيز هست، به عقد برادر زن دوّم خود درمى آورد. آيا صحيح است؟

ج. صحيح است.

 

زن پدر

424. آيا زن پدر محرم انسان است، در صورتى كه زن جوان هم باشد؟ مادرزن پدر چه طور؟

ج. زن پدر محرم است و مادرزن پدر محرم نيست.

 

شرط  بندى بين زن و شوهر

425. شرط  بندى بين زن و شوهر چه حكمى دارد؟

ج. در حكم، مثل ساير موارد است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS